V16G_Logo

Gimnazijos tikslas – auklėti jaunus vieningos Europos piliečius, kurie neatsisakytų savojo tautinio identiteto, puoselėtų savo kalbą ir kultūrą, tautines tradicijas, tačiau būtų atviri ir tolerantiški kitų tautybių Europiečiams, sugebėtų juos suprasti, gerbti ir kartu sugyventi bendruose namuose, Europos Sąjungoje.

Naujieji mokslo metai (2013/2014) prasidės pirmadienį, rugpjūčio 26 d., 9:30 val.!


Pirmos mokslo metų dienos programa:

9.30 val. – vėliavų pakėlimas Rennhofo pilies kieme
9.45 val. – ekumeninės pamaldos Hüttenfeldo Herz Jesu katalikų bažnyčioje (Lampertheimer Str. 8)
10.45 val. – šventinis mokslo metų atidarymas berniukų bendrabučio salėje
11.30 val. – Mokiniai susitinka su klasių auklėtojais klasėse
12.30 val. – Pedagogų tarybos posėdis

Sveiki sugrįžę!

**********************************************************


Siūlome parsisiųsti lankstinuką apie priėmimą bei apsilankyti Gimnazijos internetinėje svetainėjewww.gimnazija.de


Vasario 16-osios gimnazija yra:

…valstybės pripažinta privati mokykla, kurioje mokomasi pagal Hesseno žemės Švietimo ministerijos programą, papildytą lituanistine programa. Gimnazijos atestatas pripažįstamas visame pasaulyje. 2010 m. Gimnazijai suteiktas Hesseno žemės Švietimo ministerijos gabių vaikų ugdymo sertifikatas.

…dvikalbė, jaunus žmones krikščioniška dvasia ugdanti mokykla. Moderni ir tuo pačiu sauganti bei puoselėjanti unikalią Gimnazijos istorinę atmintį ir lietuviškas tradicijas.

…mokykla, kurioje daugumai anglų, lietuvių, prancūzų, rusų ir vokiečių kalbas dėstančių mokytojų ši kalba yra gimtoji.

…mokymosi įstaiga, kurioje jauni žmonės dalyvauja tarptautiniuose meno, sporto, ekonomikos ir politikos projektuose, kasdien mokosi būti sąmoningais bei tolerantiškais Europos piliečiais.

Vasario 16-osios gimnazija siūlo:

…draugišką ir šeimynišką atmosferą, kurioje ypač didelis dėmesys skiriamas solidarumui, buvimui kartu ir vienas kito pažinimui.

…mažas klases, kuriose mokytojai gali atsižvelgti į kiekvieno mokinio poreikius ir gebėjimus.

…moderniai ir jaukiai įrengtą bendrabutį, kuriame vaikams, globojamiems bendrabučio vedėjų, suteikiamos puikios sąlygos mokytis ir tobulėti.

Vasario 16-osios gimnazija ieško:

…smalsių, iniciatyvių ir kūrybingų mokinių, motyvuotų aktyviai dalyvauti mokykliniame gyvenime bei atkakliai siekiančių savo tikslų.

Kaina: 
Mokslas Gimnazijoje vieneriems metams kainuoja 1500 €,
antram vaikui – 750 €, trečiam vaikui mokslas nemokamas. Gyvenimas bendrabutyje su visu aprūpinimu kainuoja 410 €/mėn. Bendrabučio mokestis mokamas tik 10 mėnesių per metus.

Priėmimui reikalingi dokumentai: 

Į 5-tą klasę:
– 4 klasės trimestriniai pažymiai;
– Klasės vadovo charakteristika;
– Prašymas*

Į 6-tą – 9-tą klases:
– Dviejų paskutinių klasių semestriniai ir metiniai pažymiai;
– Klasės vadovo charakteristika;
– Prašymas*

Privalumas – geros vokiečių kalbos žinios. Į 10-tą ir vyresnes klases priimami tik gerai besimokantys ir vokiečių kalbą mokantys mokiniai.

*Prašymo formą galite gauti gimnazijos sekretoriate arba adresu www.gimnazija.de

Susipažinimo pokalbis:

Pokalbio terminai kitiems mokslo metams bus paskelbti vėliau.
Pokalbis vyksta po to, kai Gimnazijoje gauti priėmimui reikalingi dokumentai.
Pokalbyje dalyvauja kandidatas į Gimnazijos mokinius, vienas arba abu tėvai (globėjai) bei mokyklos direktorė.

Pokalbiui registruojame gimnazijos sekretoriate:
Tel.: +49 6256 85990-0
Fax: +49 6256 1641
El. paštas: sekretariat@litauischesgymnasium.de
Apie priėmimą pranešamama raštu
_______________________________________________
************************************************************

VASARIO 16-OSIOS GIMNAZIJA
PRIVATES LITAUISCHES GYMNASIUM
– staatlich anerkannt –

LORSCHER STR. 1
D-68623 LAMPERTHEIM-HÜTTENFELD
Tel.: 06256-85 99 00 * 06256-322* faksas: 06256-16 41
El. paštas: info@LitauischesGymnasium.de
http://www.gimnazija.de

Gimnazijos direktorė: Dr. Bronė Narkevičienė

Sąskaita banke:
Kto.-Nr. 5820600, Deutsche Bank Weinheim (BLZ 670 700 24)


*******************************************************************

 

Plačiau apie gimnazijos gyvenimą žr.

www.gimnazija.de

*****************************************************************

 

MOKSLO PROGRAMA

Nuo 1999 m. liepos 1 d. Vasario 16-osios gimnazija yra valstybės pripažinta dvikalbė gimnazija. Tai reiškia, kad jai yra suteiktos valstybinės gimnazijos teisės ir ji turi teisę dalį dalykų dėstyti lietuvių kalba. Gimnazijos pažymėjimai galioja visoje Vokietijoje. Išlaikę brandos egzaminus mokiniai gali stoti į visus universitetus ir kitas aukštąsias mokyklas. Baigusieji 12 klasių, atlikę nustatytą praktiką gali stoti į koledžus (Fachhochschulreife). Baigusieji 10 klasių mokiniai gauna oficialų Vokietijos vidurinės mokyklos baigimo pažymėjimą (Realschulabschlusszeugnis). Nuo 2005 m. gimnazija tapo 12 metų gimnazija, o nuo 2007 m. Hessene įvesta centrinė abitūra.

Gimnazijoje dėstoma pagal Hesseno krašto švietimo ministerijos nustatytą mokslo programą. Mokiniai nuo 5 klasės mokosi vokiečių, lietuvių ir anglų kalbų, o nuo 9 klasės gali pasirinkti dar vieną užsienio kalbą (rusų, prancūzų) arba informatiką. Dauguma pasirenka informatiką.

Gimnazija priima vaikus, baigusius bent 4 pradžios mokyklos klases. Nemokantys vokiškai lanko specialius vokiečių kalbos kursus, kad greičiau išmoktų kalbą. Nemokantiems lietuviškai lietuvių kalba dėstoma kaip užsienio kalba.

Vokietijoje išeitas mokslas arba įgytas brandos atestatas pripažįstamas ir aukštai vertinamas kituose kraštuose. Mokiniams iš užsienio, norintiems Vasario 16-osios gimnazijoje įsigyti brandos atestatą, patartina mokslą pradėti vėliausiai nuo 10-tos klasės.

Vasario 16-osios gimnazijoje įsigyti brandos atestatą, patartina mokslą pradėti vėliausiai nuo 10-tos klasės.

Šiuo metu, kai nepaliaujamai didėja emigracija, o mūsų atžalos vis dažniau sumano mokslus eiti svečiose šalyse, siekiame ne tik neseniai iš Lietuvos atvykusiems vaikams padėti greičiau ir efektyviau integruotis į Vakarų pasaulį, bet ir Vokietijoje gimusiems ir gyvenantiems lietuvių kilmės vaikams suteikti sąlygas išsaugoti lietuvišką identitetą, auklėti juos krikščioniška ir europietiška dvasia bei puoselėti lietuvių kalbą ir tradicijas. Šią misiją istorinėje Vasario 16-osios gimnazijoje sėkmingai vykdome jau bene 60 metų.

Vasario 16-osios gimnazija – tai ne tik Lietuvai ir visiems Vakarų Europos lietuviams svarbi mokykla, bet ir neįkainuojamą vertę turintis lietuvybės centras. Hiutenfeldo Romuvos sodyba, kurioje stovi gimnazijos klasių pastatai ir mokinių bendrabučiai bei Rennhofo pilis, kurioje įrengta biblioteka, muzikos klasės, didžioji salė ir koplyčia, jau šeštą dešimtmetį suburia lietuvius iš viso pasaulio įvairiomis progomis, tuo įsitvirtindama kaip lietuvių centras Europoje. Kuriantis naujoms ir savo veiklą suaktyvinant jau egzistuojančioms Vokietijos lietuvių organizacijoms, Hiutenfeldas tampa susitikimo vieta aukšto rango Lietuvos ir Vokietijos politikams ir diplomatams, o taip pat ir kultūros bei meno atstovams iš viso pasaulio, tuo praturtinant mokinių laisvalaikį bei plečiant jų akiratį.

2009/10 metais mokymasis, gyvenimas bendrabutyje ir maitinimas (keturis kartus per dieną) mėnesiui kainuos 525,- eurų. Negyvenantys bendrabutyje mokės 115,- eurų į mėnesį. Gimnaziją lankančiam antram šeimos vaikui taikomos nuolaidos. Per mokslo metus reikia mokėti tik už 10 mėnesių.

BENDRABUTIS

Vasario 16-osios gimnazija turi du bendrabučius: mergaičių ir berniukų. Mergaičių bendrabutis statytas 1972 m. ir modernizuotas 1989 m. Į kambarius įvestas šiltas ir šaltas vanduo, pastatytos kriauklės, aukštuose įrengti dušai, virtuvės. Bendrabutyje yra 32 vietos, kambariai dviviečiai.

1987 m. pastatytas berniukų bendrabutis. Pastatas sujungtas su mergaičių bendrabučiu ir sudaro vieną kompleksą. Kambariai dviviečiai, su patogumais, juose gali gyventi 60 mokinių. Pirmame aukšte yra salė, skaitykla, televizijos, kompiuterio ir sporto kambariai, skalbykla, vestibiulis, kuriame stovi teniso ir biliardo stalai. Mokinių patogumui visuose aukštuose įrengtos virtuvės, yra šaldytuvai. Mokinius bendrabutyje prižiūri auklėtojai. Jų darbas yra glaudžiai susietas su mokyklos tikslais – ugdyti vaikų savarankiškumą, žadinti Tėvynės meilę, diegti krikščioniškos moralės principus.

Norinčius užsiregistruoti ar gauti išsamesnės informacijos apie mūsų gimnaziją ir naujų mokinių priėmimo sąlygas, maloniai prašome kreiptis gimnayijos adresu.

 

 

Mokyklos pastatas (Nuotrauka M. Dambriūnaitės-Šmitienės)

 

 

Gimnazijos bendrabučiai

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ GIMNAZIJOS ISTORIJOS

Antrojo pasaulinio karo pabaigoje, daugiau kaip 75.000 lietuvių pasitraukus į Vakarų Vokietiją, čia buvo vystoma plati kultūrinė veikla, leidžiami laikraščiai ir knygos, steigiamos švietimo įstaigos. 1948  m. Vokietijoje veikė net 158 lietuviškos mokyklos, iš kurių 26 – gimnazijos.

Prasidėjus Vokietijoje gyvenusių lietuvių emigracijai į užjūrį, dėl vis mažėjančio mokinių skaičiaus jas imta uždaryti. Vasario 16-osios gimnazija – vienintelė išlikusi ir iki šių dienų nenutrūkstamai gyvuojanti tokio profilio lietuviška mokykla Vakarų pasaulyje, diegianti savo mokiniams europietiškas ir demokratiškas vertybes.  Lietuviškoji Vasario 16-osios gimnazija su bendrabučiu buvo įkurta 1950 m. Diepholzo miesto kareivinėse. Į netoli Frankfurto prie Maino esantį Hüttenfeldo miestelį ji buvo perkelta 1954 m. sausį, kuomet tėvo Alfonso Bernatonio iniciatyva Vokietijos LB čia įsigijo 5 ha sklypą su Rennhofo pilimi.

Didelės viso pasaulio lietuvių paramos sulaukusi gimnazija buvo intensyviai remontuojama, tobulinama, pilis pritaikoma klasėms ir bendrabučiui. Laikui bėgant pastatytas klasių ir administracijos pastatas, 1972 ir 1987 metais – mergaičių ir berniukų bendrabučiai. Po 1984 m. kilusio gaisro rekonstruktuotoje pilyje įkurta gimnazijos biblioteka, muzikos klasė, lietuviška koplyčia.

1999 m. mokyklai buvo suteiktas Vokietijos valstybės pripažintos gimnazijos statusas. Dėl to lietuvių kilmės mokinių gretas kasmet papildo ir vokiečiai moksleiviai, o gimnazijos brandos atestatas pripažįstamas visuose Europos ir pasaulio universitetuose bei aukštosiose mokyklose.

Vasario 16-osios gimnazijos vaidmuo lietuvių tautos istorijoje itin reikšmingas – karo pabėgėlių laikais bei dešimtmečius besitęsusiu po pasaulį išblaškytos išeivijos laikotarpiu gimnazija teikė prieglobstį lietuvių kilmės vaikams iš viso pasaulio ir skatino juos išlaikyti ir puoselėti savąją kalbą ir kultūrą; Atgimimo, Sąjūdžio ir Nepriklausomybės atgavimo epochoje Hüttenfeldas tapo neoficialia Lietuvos atstovybe laisvame pasaulyje;

Šiandien mokykla duris atveria naujųjų emigrantų vaikams, norintiems be valstybinėms vokiškoms gimnazijoms nustatytos mokymo programos mokytis lietuvių kalbos ir Lietuvos istorijos bei užsiimti plačia lietuviška veikla. Į užsienį išvykusių lietuvių vaikams gimnazija suteikia sąlygas puikiai išmokti kelias užsienio kalbas, nepamirštant gimtosios, pažinti Vakarų Europos kultūras, puoselėjant savąją bei subręsti tolerantiškais Europos piliečiais, dirbančiais tėvynės labui.  Gimnazija dirba pagal Vokietijos valstybinę mokymo programą, pagrindinė dėstomoji kalba yra vokiečių. Jaunesniųjų klasių mokiniams dalis mokomųjų dalykų pasirinktinai dėstoma lietuvių arba vokiečių kalba, o vyresniems, šalia vokiškoms gimnazijoms įprastų mokomųjų dalykų, suteikiama galimybė lankyti lietuvių kalba dėstomas lietuvių kalbos, literatūros bei Lietuvos istorijos pamokas. Atvykusiems į gimnaziją vaikams, neturintiems pakankamai vokiečių arba lietuvių kalbos žinių, siūlomi intensyvūs kalbos kursai. Kiekvienais mokslo metais į gimnaziją kviečiami atvykti lietuvių kilmės mokiniai iš Šiaurės ir Pietų Amerikos, norintys išmokti ar prisiminti gimtąją senelių ar prosenelių kalbą bei išmokti vokiškai, susipažinti su lietuviška ir vokiška kultūra bei papročiais. Baigę mokyklą savo šalyje, čia mokiniai dažniausiai praleidžia vienerius metus.

Dėl mokyklos geografinės padėties bei unikalaus profilio, Vasario 16-osios gimnazijos moksleiviai dažnai tampa simboliniais Lietuvos ambasadoriais Europoje. Rennhofo pilis vis dažniau tampa susitikimo vieta politikams, diplomatams, mokslininkams ir menininkams iš Lietuvos ir Vokietijos, bene kiekvieną savaitgalį čia vyksta įvairūs renginiai, koncertai ar susitikimai. Lankydami tautinių šokių ansamblį, gimnazijos chorą ir orkestrą bei bendradarbiaudami su Rennhofo pilyje įsikūrusia Vokietijos lietuvių bendruomene, Vokietijos lietuvių jaunimo sąjunga, Lietuvių kultūros institutu ir Europos lietuvių kultūros centru, mokiniai ne tik gimnazijoje, bet ir visoje Vokietijoje bei už jos ribų šokiu ir daina reprezentuoja Lietuvą, dalyvauja įvairaus masto politiniuose, kultūriniuose ir meniniuose projektuose.

Nuo 2009 metų rugsėjo Vasario 16-osios gimnazijai vadovauja į Vokietiją iš Kauno atvykusi dr. Bronė Narkevičienė. Aukštai vertinama pedagogė po studijų dirbo matematikos mokytoja Kauno technologijos universiteto gimnazijoje, apgynusi socialinių (edukologija) mokslų daktarės diser-taciją, tapo šio universiteto docente. Lietuvoje ji vadovavo jos pačios ir Mstislavo Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondo „Pagalba Lietuvos vaikams“ 2004 m. įkurtai „Nacionalinei moksleivių akademijai“, skirtai gabių Lietuvos vaikų ugdymui.